آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5691
کلاس پرواز
N

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5691
کلاس پرواز
Z

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5691
کلاس پرواز
E

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
1240
کلاس پرواز
N

ماهان ایرلاین
شرکت هواپیمایی
ماهان ایرلاین
مدل
Airbus
شماره پرواز
4579
کلاس پرواز
E

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
1240
کلاس پرواز
E

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
1240
کلاس پرواز
E

ماهان ایرلاین
شرکت هواپیمایی
ماهان ایرلاین
مدل
Airbus
شماره پرواز
4579
کلاس پرواز
B