/ تشریفات فرودگاهی / خدمات CIPفرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز

خدمات CIP فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز

تبریز، فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز

برای این فرودگاه در حال حاضر خدمات تشریفات فرودگاهی فعال نمی باشد.