مشاهده فرودگاه های دیگر
mhdعکس های بیشتر
/ تشریفات فرودگاهی / خدمات CIPفرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد

خدمات CIP فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد

بلوار فرودگاه – فرودگاه شهید هاشمی نژاد

برای این فرودگاه در حال حاضر خدمات تشریفات فرودگاهی فعال نمی باشد.